Arbeidsverhoudingen

Bemiddeling voor vele aspecten van de arbeidsrelatie.

Conflicten tijdens de arbeidsovereenkomst

Directe bemiddeling tussen werkgever en werknemer in de loop van de arbeidsovereenkomst is mogelijk. De praktijk leert dat dergelijke bemiddeling leidt ofwel tot een nieuwe samenwerkingsdynamiek tussen werkgever en werknemer ofwel tot een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in wederzijds respect.

Geschillen bij het einde van de arbeidsovereenkomst

Een geschil bij het einde van de individuele arbeidsverhouding kan alzo snel worden opgelost in een vrijwillige bemiddeling, de arbeidsrechtbank blijft bevoegd wanneer de bemiddeling niet tot een akkoord leidt.

Collectieve arbeidsconflicten

Ook bij collectieve geschillen tussen werkgever en werknemersorganisatie(s) kan een bemiddelde oplossing bijdragen tot een voor alle partijen goed werkbaar sociaal klimaat.