Arbeidsverhoudingen

Collectieve arbeidsconflicten

Ook bij collectieve geschillen tussen werkgever en werknemersorganisatie(s) kan een bemiddelde oplossing bijdragen tot een voor alle partijen goed werkbaar sociaal klimaat. 

De bemiddelaar kan diensten verlenen bij individuele of collectieve onderhandelingen tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld bij wijziging loon- en arbeidsvoorwaarden, herstructurering, (einde) loopbaanplanning, klachten over werkomstandigheden…